Kommunens Väl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Nyheter Aktuellt i februari 2010

Aktuellt i februari 2010

När det gäller vindkraftsplanen  hade Länsstyrelsen översänt ansökan från E.ON Vind Sverige AB om tillstånd att uppföra vindkraftspark på fastigheterna Kallarp 2:2, Moshult 2:15 och Munkabol 1:18, till Hylte kommun för yttrande.

KSau 20100202
Tommy Edenholm (KV) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att Hylte kommun använder sig av sin kommunala vetorätt och i nuläget säger nej till vindkrafts-ansökan från E.ON Vind Sverige AB med motiveringen att det i området finns fler idag kända konkreta byggnationsplaner som bör behandlas tillsammans och att ansökan i nuläget enligt samhällsbyggnadsnämnden inte fullt ut uppfyller de krav som finns i miljöbalken. Enligt den av kommunfullmäktige beslutade vindkraftsplanen är det viktigt att balansera det allmänna intresset att bygga ut vindkraften mot behovet att värna de boendemiljöer och landskapsvärden som ger karaktär och identitiet åt Hyltebygden. För de närboende är det den samlade bilden av påverkan som i aktuellt fall skall presenteras och bedömas.

Bengt Mård (M) yrkar att ärendet återremitteras till samhällsbyggnadskontoret för kompletterande uppgifter.

Proposition
Proposition ställs först på återremissyrkandet eller om ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs efter det att följande omröstningsproposition godkänts. Den som röstar att ärendet ska avgöras idag röstar JA.
Den som röstar att ärendet ska återremitteras röstar NEJ.
Det avgavs 2 JA-röster av Tommy Edenholm (KV) och Lennart Ohlsson (C ) samt
3 NEJ-röster av Bengt Mård (M), Krister Mattsson (S) och Micael Arnström (S).

Arbetsutskottets beslut
Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadskontoret för kompletterande uppgifter.

I KV är vi mycket förvånade, med tanke på socialdemokraternas och moderaternas tidigare redovisade uppfattningar kring vindkraftsetablering i Hylte kommun, att de inte ställer sig bakom ett kommunalt veto och säger NEJ till den aktuella ansökan. Från KV:s sida kommer vi att motsätta oss alla planer på detaljplanerade områden kring vindkraftsetablering. Vi vill inte medverka till några som helst inskränkningar i jakträtten. Vi vill inte heller medverka till en överetablering av vindkraftverk i Hylte kommun. Vår av fullmäktige antagna vindkraftsplan kommer att vara ett bra redskap för att förhindra detta.

Kommunstyrelsen 20100209
KV:s motion om kyld mat, se motionen under fliken nyheter, har nu behandlats i KSau och i Kommunstyrelsen. Majoritetssidans politiker i KSau avslog motionen helt.
När ärendet sedan behandlades i Kommunstyrelsen var det glädjande nog politiker på majoritetssidan som hade ändrat uppfattning mellan KSau och Kommunstyrelsen och nu yrkade bifall till motionens första strecksats. Kommunstyrelsen beslutade, med flera bifallsyrkande, att bifalla motionens första strecksats. Mycket glädjande eftersom frågan om kyld mat tidigare känts fastlåst i dumt prestigetänkande från vissa politiker. Vi har goda förhoppningar om att även fullmäktige kommer att bifalla den första strecksatsen i motionen på fullmäktigemötet i mars.

Kommunfullmäktige 20100218
Moderniseringsbeslutet av Örnaskolan är nu taget av kommunfullmäktige. Genom att göra rätt kommunala investeringsprioriteringar har vi nu skapat möjligheter för att ta detta mycket viktiga beslut. Mycket glädjande!
Fundera över hur möjligheterna sett ut till finansiering om vi tidigare hade tvingats låna mycket stora summor till ett nytt särskilt boende för att ersätta ett i kommunen redan väl fungerande särskilt boende?