Kommunens Väl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Nyheter Ultimativa krav?

Ultimativa krav?

Det verkar som om politiska företrädare i andra partier vill sprida en bild av oss i Kommunens Väl som politiker det inte går att samarbeta med p.g.a att vi ställer ultimativa krav.

Vi vill därför passa på att visa vårt svar till C och M på deras plattformsförslag här på vår hemsida så att alla ges tillfälle att själva göra en bedömning av hur ”svåra” vi i Kommunens Väl kan tänkas vara i ett politiskt samarbete.

De svar som vi i Kommunens Väl gav på plattformsförslaget, som C och M inte kunde acceptera, är markerade i fet stil.
Vi kan också berätta att vi har suttit tillsammans med C och M i förhandlingar och har fått en tydlig bild av vad dom menar med sina plattformspunkter:

• Frigöra kapital för att skapa investeringsutrymme, kan betyda att en byggnad som det idag bedrivs någon form av omsorgsverksamhet i, kan säljas till privata intressen. Kommunen ska sedan hyra byggnaden för fortsatt verksamhet.

• Konkurrensutsättning av verksamheter. Från Kommunens Väl´s sida tror vi inte att det finns bättre förutsättningar för ett företag med vinstintresse, gentemot kommunal kvalitetsstyrd verksamhet, att fullgöra ett uppdrag inom ex.vis äldreomsorgen i Hylte kommun utan att kvalitén på omsorgsverksamheten äventyras.

• När det gäller punkten om att budgetpåverkande förslag ska finansieras tycker vi från Kommunens Väl att det även är viktigt att väga långsiktiga förslag utifrån ett befolkningsutvecklingsperspektiv. Vi tror att det finns vissa grundförutsättningar som måste finnas kvar för att hela kommunen långsiktigt ska överleva som egen kommun.

• Kommunens Väl vill få till en ny fullmäktigedebatt kring nybyggnationen av särskilt äldreboende i Unnaryd för att förhoppningsvis få till en omprioritering av kommunens kommande investeringar. Vi har idag 16 bra platser på Höstro som man planerar att lägga ner. Bygger man då 27 platser i Unnaryd är det endast 11 nya platser som kommunen förfogar över. De som planerar investeringen kan inte heller ge besked om vad som ska göras med sjukhemmet i Unnaryd och Höstro. Som vi ser det måste även dessa kostnader vägas in i den totala kostnaden och då blir kostnaden för att få 11 nya platser inom särskilt äldreboende betydligt högre än budgeterade 30 miljoner. Kommunens Väl vill istället att vi moderniserar sjukhemmet i Unnaryd i etapper. Vi föreslår att kommunen satsar 5 miljoner under kommande mandatperiod för att påbörja en sådan modernisering. Kommunens Väl anser att det ska finnas ett särskilt äldreboende på fyra platser i kommunen: Torup, Hyltebruk, Långaryd och Unnaryd. 
Fyra dagar efter valet fick vi vetskap om de enorma investeringar som vi inom VA-verksamheten har framför oss. Tillsammans med ett mycket stort moderniseringsbehov på Örnaskolan gör detta att investeringar som görs måste övervägas mycket noggrant för att vi överhuvudtaget ska ha råd med dom.

Här är det justerade plattformsförslaget som inte C & M inte kunde acceptera (våra förändringsförslag är markerade i fetstil):
Förslag till politisk plattform för mandatperioden 2007 – 2010.

• Fokus skall framför allt inriktas på att stärka förutsättningarna för sysselsättning och boende i Hylte kommun. OK

• Den kommunala ekonomin ska stärkas genom ökande driftsöverskott. OK

• Ett brett verksamhetsmässigt koncerntänkande ska råda. OK

• De obligatoriska verksamheterna ska prioriteras och utvecklas. OK

• Strukturella förändringar kan bli nödvändiga för att värna kvalitén. OK

• Samordning av verksamhet och administration ska eftersträvas såväl internt som externt. OK

• Konkurrensutsättning av verksamheter ska aktivt prövas. Ej OK för KV. Stryk meningen och skriv istället: Konkurrensmedveten kommunal verksamhet ska eftersträvas.

• Kapital ska frigöras för att skapa investeringsutrymme. Ok för KV om följande tillägg accepteras: Byggnader som ingår i kommunal omsorgsverksamhet ska dock inte säljas ut till privata intressen.

• Ett flerårigt investeringsprogram ska utarbetas och investeringarna ska inbördes prioriteras. OK

• En gemensam målsättning är att inte höja skatten under mandatperioden. OK

• Om budgetpåverkande förslag avvisas av ledamot/parti ska alternativa förslag anvisas och finansieras. OK för KV om följande text läggs till:  Alla långsiktiga förslag måste dock kunna beaktas utifrån ett långsiktigt, för Hylte kommun gynnsamt, befolkningsstrategiskt helhetsperspektivstänkande, innan dessa beslut fattas.

• Om ledamot/parti lämnar samarbetet lämnas också de platser/positioner som erhållits tack vare samarbetet. OK

• Representanter för i samarbetet ingående partier skall ha regelbundna träffar. OK

• Kommunens första uppgift är att serva kommuninnevånarna. Därför skall dialogen med kommuninnevånarna förbättras. OK

Följande tre punkter måste, tillsammans med ovanstående förändringar, läggas till plattformen om Kommunens Väl ska medverka i en styrande koalition:

 De i september 2006 nyvalda kommunfullmäktigeledamöterna, ska ges tillfälle att i demokratisk god ordning  ompröva nedläggningsbeslutet av det särskilda äldreboendet Höstro i Hylte kommunfullmäktige, innan investeringsbudgeten för kommande år fastställs.

• De i september 2006 nyvalda kommunfullmäktigeledamöterna, ska ges tillfälle att i demokratisk god ordning ompröva nybyggnationsbeslutet av det särskilda äldreboendet i Unnaryd  i Hylte kommunfullmäktige, innan upphandling av nybyggnationen av särskilt äldreboende i Unnaryd påbörjas.

• Alla partier ingående i koalitionen ska vara medvetna om att de löften som Kommunens Väl gett till Folkpartiet och Kristdemokraterna för att de ska ingå i en valteknisk samverkan med Kommunens Väl måste hållas. (Interna eftergifter från KV till KD och FP).