Kommunens Väl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Nyheter Utvärdering av budgetprocessen

Utvärdering av budgetprocessen

Till kommunstyrelsen: Utvärdering av budgetprocessen inför 2008-2010 från Kommunens Väl. (KS §67)

Till att börja med vill vi en gång för alla slå fast att från KV`s sida är vi positiva till att kommunfullmäktige ska ta budgeten i juni. När vi gör en sådan förändring ett år som detta med omorganisation och nya politiker måste vi dock vara lyhörda och uppmärksamma på de signaler som når oss. Om verksamheterna får signaler från dom som lägger upp budgetramarna, att vi kommer att justera budgetramarna om något blir fel, riskerar vi en försämrad budgetdisciplin. En lagd budget ska gälla!

Att sammanställa en bra budget kräver att de som ska göra det har en bra kontroll över sin verksamhet. Så var inte fallet under våren för ledamöter i nämnder och styrelsen. Verkligheten i nämnder och styrelsen upplevdes som kaotisk och okontrollerad av oppositionens ledamöter.

Från en enig opposition försökte vi därför förmå majoritetsstyrande politiker att skjuta på budgetbesluten fram till fullmäktigemötet den 27 september genom att på fullmäktigemötet den 20 juni yrka att: Budget 2008 och KELP 2009-2010 återremitteras för ny beredning av hela budgeten.
Kommunfullmäktiges beslut blev att minoritetsåterremittera budget 2008 och KELP 2009-2010 för ny beredning av budgeten.
Svaret på detta från de styrande blev att kalla in till ett extra fullmäktigemöte den 3 juli utan att de hade gjort någon ny beredning av budgetförslaget. Denna maktdemonstration från de styrande politikerna kostade skattebetalarna ca sextiotusen kronor.
På detta extra fullmäktigemöte presenterade en enig opposition ett motförslag till investeringar utöver ram – budget 2008-2010. Majoritetsstyrande politiker röstade ner oppositionens förslag till förmån för sitt egna förslag.

Den 4 september får ledamöterna i KSau budgetutfallsprognos 2 och delårsbokslut 2007.
Två månader efter att majoriteten klubbade igenom budgeten för 2008 och KELP 2009-2010 visar prognoserna för nämnder och styrelsen 2007 på ett sammanlagt underskott på 10,2 miljoner! Detta trots att nämnderna har tillförts 22 miljoner till sin verksamhet 2007.
Nya befolkningssiffror efter augusti 2007 visar att vi nu endast är 10301 kommuninvånare. När majoriteten klubbade igenom nästa års budget gjorde man det utifrån ett antagande att vi den 1 november 2007 är 10370 invånare.

I en tid då Sverige går riktigt bra får vi vara glada för om vi överhuvudtaget kommer att klara balanskravet i Hylte kommun 2007.

Vi i Kommunens Väl anser att majoritetspolitikerna genom att stressa fram en budget för kommande år, nu har skapat en stor förvirring ute i verksamheterna om vad som de har att rätta sig efter, då mycket nu förmodligen måste justeras. Resultatet nästa år kommer att vara 10-11 miljoner sämre än vad som kan anses vara ett godkänt resultat med den lagda budgeten.

Hyltebruk 2007-09-24.
Fullmäktigegruppen Kommunens Väl/gm Tommy Edenholm.